Międzynarodowe spotkanie badaczy dziejów Europy środkowej w Nowym Targu

Już w najbliższy weekend w nowotarskim ratuszu będzie mieć miejsce wyjątkowa intelektualna uczta. Na międzynarodowej konferencji spotkają się historycy zajmujący się dziejami i wzajemnymi stosunkami Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Wśród podejmowanych tematów nie zabraknie wątków dotyczących przeszłości Orawy.

Przez dwa dni 21-22 kwietnia 2017 r. w Nowym Targu odbywać się będą wykłady, dyskusje i debaty naukowców zajmujących się dziejami państw i narodów mieszkających w naszej części Europy. Okazją do tego spotkania jest organizowana przez Muzeum Podhalański im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Poznać i zrozumieć. Czesi, Polacy, Słowacy, Węgrzy w Europie środkowej.”

O znaczącej randze tego wydarzenia świadczy fakt, iż wspólnym patronatem objęli je Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Konsulowie Generalni Słowacji i Węgier. Nie po raz pierwszy zresztą organizatorzy mając tak zacnych patronów. Warto w tym miejscu bowiem wspomnieć, iż tegoroczna konferencja nawiązuje do dwóch poprzednich, niezwykle udanych wydarzeń naukowych. W roku 2015 r. zorganizowano w Nowym Targu Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni dziejów”, z kolei w 2016 r. gościliśmy w Stolicy Podhala uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej”.

W bieżącym roku, przez cały piątek i sobotę w nowotarskim ratuszu obradować będą naukowcy z szeregu ośrodków naukowych i to zarówno z Polski (Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Lublina), ale także z zagranicy: Słowacji (Bańskiej Bystrzycy, Preszowa, Nitry, Rużomberoku, Trnawy, Starej Lubowli), Węgier (Budapeszt) Rosji (Moskwa) i Ukrainy. Łącznie wygłoszonych zostanie 41 referatów autorstwa 45 prelegentów. Po raz pierwszy, w sobotę obrady odbywać się będą w dwóch sekcjach równolegle tj.: w Sali reprezentacyjnej ratusza oraz na Sali wystawowej w muzeum. Ilość aplikacji jaka napłynęła bardzo mile zaskoczyła i przerosła oczekiwania organizatorów. Z tej liczby komitet naukowy zmuszony był dokonać wyboru najciekawszych tematów, które zostaną zaprezentowane na sesjach plenarnych. Obradom towarzyszyć będą debaty i dyskusje, w których będzie mógł wziąć udział każdy zainteresowany tematyka sesji. Wykłady będą otwarte i bezpłatne. W ratuszu będzie również można nabyć wydawnictwa naukowe, poświęconej problematyce poruszanej na konferencji.

PROGRAM

 

21 IV 2017 r. (piątek)

 

10.00     Uroczyste otwarcie konferencji naukowej.

 

Wykład inauguracyjny

 

10.10               Dr hab. AdrienneKörmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie

10.30               Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie (?)

10.50     Przerwa kawowa

 

PANEL I

 

Moderator: mgr Bartosz Wachulec

11.00               Dr Bogdan  Kloch (Muzeum w Rybniku), Państwo rybnickie czeskiego rodu   

                        Lobkowiców w księstwie raciborskim na Górnym Śląsku  (II połowa XVI

                        – I połowa XVII w.).

11.20               Dr Tibor Dohnanec (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove),

Z protitureckej pevnosti posledná ochranná bašta monarchie. Zmeny funkcie pevnosti Komárno v obrannom systéme Uhorska.

11.40               Mgr Paweł Kocańda (Uniwersytet Rzeszowski), Modernizacja systemów

                        obronnych zamków nad górnym Dunajcem w dobie najazdów husyckich.

12.00     Mgr Peter Žarnovský (Ľubovnianskemúzeum – hrad v Starej Ľubovni), Vojenská

                        posádka na hradeĽubovňa a v mesteStaráĽubovňa v časespišskéhozálohu.

12.20    Dyskusja

12.40     Przerwa kawowa

 

PANEL II

              Moderator: mgr Peter Žarnovský

13.00                          MgrLucia Šteflová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove),

                        Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku v prvej polovici 17. storočia.

13.20               Dr Monika Bizoňová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove),

Náboženské pomery v oblasti poľského Spiša v období 17. a 18. storočia.

13.40               Mgr Marcela Domenová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove),

K problematike rekonštrukcie šľachtickej knižnice Zamoyski.

14.00     Dyskusja

14.10     Przerwa obiadowa

 

 

 

 

PANEL III

 

              Moderator:mgr Paweł Kocańda

15.10               Mgr Bartosz Wachulec (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Historiografia polska

i czeska wobec późnośredniowiecznych epidemii w miastach Europy Środkowej.

15.20               Mgr Matúš Vojna (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Vývoz

                        uhorského vína do Poľska a východné Slovensko v slovenskej a českej

                        historiografii.

15.40               Mgr Tamás Barta (Uniwersytet Naukowy im.  LorándaEötvösa, Budapest),

Pilnować tradycji, poznać świata – ideologia i pedagogika węgierskich

akademików ludowych.

16.00               PhDr. Anton Hruboň, PhD.; doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. (UniverzitaMateja Bela

v   BanskejBystrici), Český, maďarský a poľskýaspekt v slovenskýchdejinách 20. storočia v  slovenskýchučebniciachdejepisuporoku 1989.

16.20      Dyskusja

16.30      Przerwa kawowa

PANEL IV

 

Moderator:dr Bogdan  Kloch

16.40               Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.(Filozofická fakulta Trnavskej univerzity),

Ľudovít Štúr a jeho spolupráca s predstaviteľmi slovanských národov

v polovici 19. stornia.

17.00               Mgr Kamli Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Nie tylko Wawel.

Czeskie ślady w historii i tradycji dawnych krakowskich przedmieść.

17.20               Dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku), Dziedzictwo Austro-Węgier na kolejach

                        Polski, Czechosłowacji i Węgier w okresie międzywojennym – balast czy wartość

                        dodana.

 

17.40    Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

 

22 IV 2017 (SOBOTA)

 

10.00               Otwarcie drugiego dnia konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA I

SALA REPREZENTACYJNA – PARTER

 

PANEL V

Moderator:dr Łukasz Lewkowicz

10.00                          Mgr Katarína Ristveyová  (Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici),  Revízne koncepcie Maďarska týkajúce sa územia Slovenska od Trianonu po Viedenskú arbitráž.

10.20                          Mgr Łukasz Wiater (Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya),  Zbrodnie nieprzyjaciół przyjaźni polsko-słowackiej. Spojrzenie z Orawy na działania Czechów w okresie kształtowania się granic państwowych oraz ich późniejszych następstw.

10.40               Mgr Pavol Lukáč (Katolícka univerzita v Ružomberku), Slovenská iredenta vo svetle

československo-poľských diplomatických vzťahov (1918 – 1938).

11.00               Mgr Robert Kowalski (Uniwersytet Rzeszowski), Poznać i zrozumieć.

Dziennikarskie echa wizyty ks. infułata Andrzeja Hlinki w Polsce 

w sierpniu 1936 r.

11.20               PhDr., RóbertArpášPh.D. (Katedra histórie FF UKF v Nitre), Pobyt delegácie

Slovenskejligy v Poľsku v roku 1938. Kapitola z poľsko – (česko)slovenskýchvzťahov v medzivojnovomobdobí.

 

11.40   Dyskusja

12.00   Przerwa kawowa

 

 

PANEL VI

 

Moderator: mgr Łukasz Wiater

12.10               Mgr Erik Ondria (InštitútHistórie FF Prešovskejuiverzity v Prešove)

Cyperskákríza v roku 1974 z pohľadupoľsko-československejdobovejtlače

(Trybuna Robotnicza-RudéPrávo).

12.40               Dr Marcin Kluzik, mgr Kinga Alicja Kowalik (Uniwersytet Pedagogiczny,

Kraków), Relacje polsko-czechosłowacko-węgierskie w latach siedemdziesiątych

i osiemdziesiątych XX wieku widziane oczami emigrantów środkowoeuropejskich.

13.00               Dr Jadwiga Sobczuk (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej),

Kościół na Słowacji w latach 1945-1969.

 

13.20   Dyskusja

13.30    Przerwa obiadowa

 

 

PANEL VII

 

Moderator:dr Jadwiga Sobczuk

14.30               Mgr Bartosz Bobek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Polityka historyczna

Węgier po 1989 roku.

14.50               Dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologia UMCS, Lublin), EUWT na Węgrzech

                        jako modelowy przykład współpracy transgranicznej – wnioski dla Polski.

15.10                          Mgr Bartosz Wujec, mgr Łukasz Wolski (Uniwersytet Wrocławski), Jedność Grupy Wyszehradzkiej w kontekście wyzwań europejskich.

15.30               Mgr Ivo Hopta (Diplomatická akadémia Ministerstva zahraničných vecí Ruskej

federácie, Moskva,), Ruský vektor v zahraničnej politike Slovenskej a Českej republiky v rokoch 2012 – 2016.

15.50               Mgr Kamil Pluta, mgr Adam Starzyk (Uniwersytet Wrocławski), Współpraca

Grupy Wyszehradzkiej a konflikt ukraińsko-rosyjski w kontekście bezpieczeństwa Europy.

 

16.10   Dyskusja

16.30   Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

SEKCJA II

SALA WYSTAWOWA – I PIĘTRO

 

 

10.00   Otwarcie obrad Sekcji II 

 

PANEL II/1

 

Moderator: mgr Natalia Gabryś

10.00               Mgr LiliyaBannikowa (Uniwersytet Wrocławski), Ukraina, Polska, Słowacja jako

                        części ziemi Łemkowskiej.

10.20                          Mgr Andrzej Chowaniec (Uniwersytet Jagielloński), Węgry, Ukraina oraz Polska

w kontekście wzajemnych relacji na przestrzeni dziejów – próba charakterystyki.

10.40               Mgr Paulina Mielnik (Uniwersytet Jagielloński), Inspiracje dworem węgierskim

 w kontekście urzędów ministerialnych.

11.00               Dr Anna Krzemińska (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Centrum Informacji

Naukowej, Biblioteka i Archiwum), Historia współpracy naukowej Instytutu

Farmakologii PAN w Krakowie z ośrodkami naukowymi Słowacji, Czech

 i Węgier.

11.20               Mgr Maria Kazimiera Staniszewska (Uniwersytetu Jagielloński), Między

 zrozumieniem a egzotyką. Obraz Europy Środkowej w sztuce, filmie i kulturze

popularnej.

 

11.40    Dyskusja

11.50   Przerwa kawowa

 

 

 

PANEL II/2

 

Moderator:dr Anna Krzemińska

12.00               Mgr István Balázs (Polski Insytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie), Węgrzy w

Legionach Józefa Piłsudskiego w świetle relacji polskich oficerów.

12.20               Mgr Michał Janik (Uniwersytet Warszawski), Obraz narodowościowych

relacji żołnierzy monarchii austro-węgierskiej w niewoli 1914-1918.

12.40               Mgr Wioleta Dudzik (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Cmentarz wojenny w

                        Łużnej –  miejsce spoczynku żołnierzy wielonarodowościowej armii Austro-

                        Węgierskiej w Wielkiej  Wojnie. Polacy, Węgrzy, Czesi. 

13.00   Dyskusja

13.10    Przerwa obiadowa

 

PANEL II/3

 

Moderator:mgr Jakub Pieczara

14.00               Mgr Lukáš Hedmeg (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove),

Spolupráca slovanskej mládeže združenej v študentských spolkoch v Prahe na

            prelome 19. a 20. storočia.

14.20               Mgr Natalia Gabryś (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Relacje polsko-czeskie

                        na Śląsku Cieszyńskim 19 X 1918-28 VII 1920 r.

14.40               Paweł Klęk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Węgierska pomoc dla Polski

w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

15.00   Dyskusja

15.10   Przerwa na kawę

PANEL II/4

 

Moderator:mgrMichałJanik

15.20                          Dr LuciánaHoptová (InštitútHistórie FF Prešovskejuiverzity v Prešove), Vybranéosobnostibieloruskejemigrácie na územíProtektorátuČechy a Morava a v Slovenskejrepublike v rokochdruhejsvetovejvojny.

15.40               Mgr Magdalena Woszczek, (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),

Polacy na Węgrzech w latach 1939-1945. Wojna – polityka – codzienność.

            Uwarunkowania i bilans.

16.00              Mgr Jakub Pieczara (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Samodzielna Brygada

Strzelców Karpackich oraz 11 Czechosłowacki Batalion Piechoty – Wschód podczas  obrony Tobruku w 1941 roku.

16.20   Dyskusja i zakończenie obrad Sekcji II

 

16.30   Podsumowanie i zakończenie konferencji w Sali R

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.